โรงเรียนจัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง
และโรงเรียน อย่างสม่ำเสมอ ผ่านจดหมาย สมุดบันทึก
บ้านโรงเรียน กิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครอง และเว็บไซต์
ซึ่งทำให้ครูและผู้ปกครองสามารถช่วยกันสนับสนุน พัฒนานักเรียนไปในทิศทางเดียวกัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนอกจากนั้นแล้วยังได้ให้ความสำคัญ
ในเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด การเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆของ โรงเรียนเช่น กิจกรรมอาสาสมัคร เป็นวิทยากรห้องเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ กิจกรรมพิเศษ เชื่อมความสัมพันธ์ เช่นการจัดกิจกรรม Rally และ การเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนในโอกาสต่างๆ