วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ท่านผู้บริหาร คณะครู เเละตัวเเทนนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ
จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดย โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่ม A
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ที่จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด็กๆได้มีโอกาสนำเสนอผลงานต่อหน้า พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งท่านได้ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกัน