วันที่ 8-31 ตุลาคม 2561 ค่ายพัฒนา EF ตอนนิทานพาเพลิน
   กิจกรรมในค่ายนี้จะพาเด็กๆ ไปสนุกกับการเรียนรู้ผ่านนิทาน Literature Based Learning นิทาน/เพลง /
คำคล้องจอง ที่น่าสนใจชวนให้ติดตาม ขณะที่เด็กฟัง /ร้อง/เล่น/เล่า/ทำท่าประกอบตาม ทำให้เด็กเพลิดเพลิน ครูสามารถนำสู่กิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การประกอบอาหาร การประดิษฐ์ การเล่นบทบาทสมมติ ฯลฯ เกิดการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์,ภาษา, คณิตศาสตร์, คุณธรรม & จริยธรรม  รวมทั้งพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
นอกจากนั้นในกิจกรรมกรรมค่ายยังจัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษาเพิ่มเติมหรือการแสดงพิเศษเพื่อเสริม ประสบการณ์ตรง