รายนามครอบครัวผู้ที่ชนะการประกวด “กระทงจากวัสดุธรรมชาติ”

รางวัลชนะเลิศ  (กระทงหมายเลข 60)
   ครอบครัวด.ช.ปรินทร์     ระวีวรณ์  ชั้น ต.1/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (กระทงหมายเลข 59)
   ครอบครัวด.ช.ภูมิรพี      สุขพัฒน์  ชั้น อ.2/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (กระทงหมายเลข 7)
   ครอบครัวด.ญ.ณปภัช     จั่นอี๊ด  ชั้น อ.1/1
รางวัลชมเชย
   ครอบครัวด.ญ.กมลชนก   ดำเนินงาม   ชั้น อ.3/1 (กระทงหมายเลข 49)
   ครอบครัวด.ญ.กฤติกา   คิดขยัน ชั้น อ.2/1 (กระทงหมายเลข 38)