ความภาคภูมิใจสูงสุดของโรงเรียน
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข่าว ภาพกิจกรรม
- แจ้งเมนูอาหาร  กิจกรรมที่ผ่านมา
- รับสมัครพนักงานขับรถโรงเรียน 1 อัตรา   กิจกรรมต้นกล้าความดี 1/59
- รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาฯ
 
- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ 2/2560
 
   
ประมวลภาพกิจกรรมเืดือน มิ.ย.-ก.ค. 2560 โครงการเศษวัสดุเหลือใช้ให้คุณค่า
- กิจกรรมวันไหว้ครู ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 1/60
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา ตรวจสอบยอดเงิน 1/60
- กิจกรรม Big Cleaning