ปฏิทินประจำเดือน เมษายน 2560
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat      1
2
3 4 5 6 ปิดเรียนวันจักรี 7 8
9 10 ปิดเรียน 11 ปิดเรียน 12 ปิดเรียน 13 ปิดเรียน 14 ปิดเรียน 15 ปิดเรียน
16 17

18
นักเรียนใหม่เปิดค่ายEF(2)

19 20 21 22 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2560
23 24 เปิดค่ายEF2 นักเรียนปัจจุบัน 25 26 27 28 29
30            


ปฏิทินประจำเดือน พฤษภาคม 2560
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10ปิดเรียนวันวิสาขบูชา 11 12วันปิดค่ายEF(2) 13
14 15 16 17 ปิดเรียน 18เปิดเรียน1/2560 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28    แนะแนว
     ศึกษาต่อ ป.1
29
   (29-31)รับซื้อเศษวัสดุครั้งที่1
30 31      


ปฏิทินประจำเดือน มิถุนายน 2560
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat  1  ชำระค่าธรรมเนียม
         ครั้งที่1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15  กิจกรรมไหว้ครู 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 
 (26-28)รับซื้อเศษวัสดุครั้งที่2
27 28 29 30  


ปฏิทินประจำเดือน กรกฏาคม 2560
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
            1
2 3 4 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 5 6 7 8
9 10 ปิดเรียนวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
  (24-26)รับซื้อเศษวัสดุครั้งที่3
25 26 27 28    ปิดเรียนวันคล้าย
     วันพระราชสมภพ ร.10
29
30 31      
 


ปฏิทินประจำเดือน สิงหาคม 2560
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 กิจกรรมวันแม่ 9 10 11 12
13 14 ปิดเรียนชดเชยวันแม่แห่งชาติ 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 
  (28-30)รับซื้อเศษวัสดุครั้งที่4
29 30 31    


ปฏิทินประจำเดือน กันยายน 2560
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
          1 เปิดจองนักเรียนใหม่2561
และนักเรียนใหม่ 2/2560
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
   (18-20)รับซื้อเศษวัสดุครั้งที่5
19 20 21 22 23
24 25  (25-29) Opeh House
               1/2560
26 กิจกรรมวันเกิดโรงเรียน 27 28 29  วันสุดท้ายของการเรียน
             1/2560
30


ปฏิทินประจำเดือน ตุลาคม 2560
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
1 2 เปิดค่าย EF ครั้งที่ 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13        ปิดเรียน
     วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
14
15 16 17 18 19 20    วันสุดท้ายของค่าย
          EF ครั้งที่ 2
21
22 23
      (23-3 พ.ย.) ปิดเรียน
24 25 26 27 28
29 30 31        
             


ปฏิทินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
      1 2   ชำระค่าธรรมเนียม
         ครั้งที่2
3 4
5 6 เปิดเรียน 2/2560 7 8 9 10 11
12 13 14     ตรวจสุขภาพ
        นักเรียนประจำปี
15 16 17 18
19 20 21 ซ้อมหนีไฟครั้งที่ 2 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


ปฏิทินประจำเดือน ธันวาคม 2559
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
        1 สัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ 2 3
4 5 ปิดเรียนวันพ่อแห่งชาติ 6 7 8 9 10
11 12 ปิดเรียนชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 13 14 15 16 17
18 19รับซื้อเศษวัสดุครั้งที่ 7/59 20 21 22 23 กิจกรรมกีฬาสี 24
25 26
27 กิจกรรมตักบาตร
( วันขึ้นปีใหม่ )
28 29 กิจกรรมวันสิ้นปี 30 ปิดเรียน 31


ปฏิทินประจำเดือน มกราคม 2560
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat
1
2 ปิดเรียน
3 เปิดเรียนตามปกติ
4
5 6 7
8

9

10

11

12

13 14 กิจกรรมวันเด็กชุมชน

15 16 17 18

19

20 21
22

23 รับซื้อเศษวัสดุครั้งที่ 8/59
24 25 26 27
28
29 30
31    
 


ปฏิทินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12 13 ปิดเรียนชดเชย 14 15รับซื้อเศษวัสดุครั้งที่ 9/59

16

17 18 มอบตัวนักเรียนใหม่
ประจำปี 2560
19

20

21
22
23
24

25
26   28    
 


ปฏิทินประจำเดือน มีนาคม 2560
อาทิตย์
sun
จันทร์
mon
อังคาร
tue
พุธ
wed
พฤหัสบดี
thu
ศุกร์
fri
เสาร์
sat1
2
3
4
5 พิธีมอบประกาศนียบัตร
จบการศึกษา
นักเรียนอนุบาล 3

6
กิจกรรม Open House
(วันที่ 6-10 มี.ค.)

7

8

9

10
วันสุดท้ายของการเรียน2/59
11

12 13 14 15

16

17 18
19

20

21นักเรียนอนุบาล 3
สอบสาธิตฯ
22
เปิดค่ายEQ-IQ ครั้งที่ 26(1)
วันที่ 22 มี.ค. - 7 เม.ย.
23
24

25
26 27 28